Преди и след ремонта с АВС

Условия на играта „ПРЕДИ И СЛЕД РЕМОНТА С „АBC”

1. Предмет
Настоящите условия за участие („Условията“) определят начина на провеждане на
играта „Преди и след ремонта с „АBC“. Условията са достъпни за всички лица на
интернет страницата на “АBC- Инженеринг-Н“ООД – www.abc-enginering.eu, на фейсбук страницата и на място в Строителен Хипермаркет „ABC” – гр. Ямбол, ул. „Индже войдова“ 35 като по този начин са достъпни за всички потенциални участници.
Организатор на играта е „АBC-Инженеринг-Н“ ООД ,вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:128031110, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35.
С извършването на което и да е от действията за участие в играта описани по- долу, всеки
участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.

2. Териториален обхват
Играта се провежда на територията на град Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35 – Строителен Хипермаркет „АBC”.

3. Продължителност на играта
Периодът, през който се провежда играта, е от 01 юли 2019 г. до 31 декември 2019 г. до 19:00 часа. “ABC – Инженеринг – Н“ ООД има право едностранно да прекрати предсрочно играта във всеки един момент без предизвестие.

4. Изисквания за участие в играта
Право на участие в играта има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с постоянен адрес в Република България. Служители на “ABC-Инженеринг-Н“ ООД и членове на техните семейства (родители, съпрузи и деца) нямат право да вземат участие в играта. „АBC” си запазва правото да изключва без предупреждение участници в играта, които са предоставили непълни или неверни данни или по друг начин нарушават Условията за участие.

5. Условия за участие в играта
За участие в играта е необходимо участникът да изпрати снимки преди и след ремонта, който е извършил в своето жилище и да удостовери с фактура, че строителните материали за ремонта са закупени в Строителен Хипермаркет „АBC”. Снимковият материал се изпраща на e-mail: abc.marketing@abv.bg като се посочват трите имена и телефонен номер за връзка.
С участието си в играта участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от “АBC-Инженеринг-Н“ ООД за целите на играта, снимките да се използват с рекламна цел и да се публикуват на фейсбук страницата на Строителен Хипермаркет „АВС“.

При непълни и неверни данни на участник в играта участието ще се счита за невалидно. Фирмата не носи отговорност в случай, че участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.
В случай, че опитите за свързване с печеливш участник са неуспешни в рамките на 1 /една/ работна седмица след съответното теглене, същият губи правото да получи своята награда и ще бъде изтеглен резервен печеливш.

6. Награди и условия за разпределянето им
Участието в играта дава възможност за спечелване на телевизор StarLight 32“

Наградата ще се изтегли на случаен принцип на 02.01.2020 г. Печелившият участник ще бъде известен чрез телефонно обаждане на посочения в писмото телефонен номер за спечелването на награда и за уточняване на начина за получаването й. Имената на печелившият ще бъдат оповестени на електронната страница на фирмата www.abc-enginering.eu и на фейсбук страницата : www.facebook.com/abcen, а печелившите ще получат телефонно обаждане на посочения в писмото телефонен номер. Печелившият участник следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като се яви да я получи в уговореното място и час, сключи съответния писмен договор и удостовери писмено, че е получил наградата.
При получаване на наградата печелившите участници следва да се легитимират пред служител на Организатора с документ за самоличност, удостоверяващ личността и данните на лицето.
В случай, че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде взета от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите, като това обстоятелство се вписва в приемо-предавателния протокол, за да се удостовери, че наградата е получена.
Наградата не може да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
Организаторът се задължава заедно с всяка награда на стойност над 30 лв. да предостави на печелившият участник служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата. Печелившият ще може да използва служебната бележка за подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

7. Лични данни
Играта се провежда в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.
С попълването и подаването на талона, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, участниците дават изричното си съгласие техните лични данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на администратор на лични данни за целите, посочени в настоящите правила, както и за целите на директния маркетинг, в случай че за последното е изразено изрично съгласие в талона за участие. Тези данни могат да бъдат разкривани от дружеството на трети лица и на други администратори на лични данни за целите на играта на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. Личните данни могат да бъдат предоставяни и на държавни органи, в т. ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на Организатора или когато те имат право на достъп до тях по закон. Лицата, за които съответните лични данни се отнасят, имат право на достъп до и корекция на личните си данни.

8. Други
Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

en_USEN