Условия на играта „1 година Строителен Хипермаркет АBC”

 

1. Предмет

Настоящите  условия  за  участие  („Условията“)  определят  начина  на  провеждане на играта „1 година Строителен Хипермаркет „АBC“. Условията са достъпни за всички лица на интернет  страницата  на  “АBC- Инженеринг-Н“ООД –  www.abc-enginering.eu  и  на  място  в Строителен Хипермаркет „ABC” – гр. Ямбол, ул. „Индже войдова“35   като   по   този   начин   са   достъпни   за   всички   потенциални участници.

Организатор  на  играта  е  „АBC-Инженеринг-Н“  ООД ,вписано  в  Търговския  регистър  към  Агенцията  по  вписванията  с  ЕИК:128031110,   със   седалище   и   адрес   на   управление:   гр.   Ямбол, ул. „Индже войвода“35

С извършването на което и да е от действията за участие в играта, описани по- долу, всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.

2. Териториален обхват

Играта  се  провежда  на  територията  на  град Ямбол, ул.“ Индже войвода“ 35 –   Строителен Хипермаркет „АBC”

3. Продължителност на играта

Периодът, през който се провежда играта, е от 01 март 2018 г. до 24 август 2018  г.  до 18:00 часа.  Талони  за  участие  могат  да  бъдат  пускани  единствено  в посочения  в  предходното  изречение  период,  в  урна,  поставена  в  Строителен Хипермаркет „ABC”,  която  ще  бъдe  достъпнa  в  работното  време  на  съответния магазин.  “ABC-Инженеринг-Н“ООД  има  право  едностранно  да  прекрати  предсрочно играта във всеки един момент без предизвестие.

4. Изисквания за участие в играта

Право на участие в играта има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18

години,   с   постоянен   адрес   в   Република   България.   Служители   на   “ABC-Инженеринг-Н“ООД и членове на техните семейства (родители, съпрузи и деца)  нямат  право  да  вземат  участие  в  играта.  „АBC”  си  запазва правото   да   изключва   без   предупреждение   участници   в   играта,   които   са предоставили   непълни   или   неверни   данни   или   по   друг   начин   нарушават Условията за участие.

5. Условия за участие в играта

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.

За   участие   в   играта   е   необходимо   участникът   да   попълни   талон,   който   се получава на „Информация“ или на каса в Строителен Хипермаркет „АBC”  и  се  пуска  в  определенaта  за  целта  урна,  поставена  на  „Информация“  в магазина.   Талонът   за   участие   се   предоставя   и   пуска   безплатно   и   за получаването и пускането му не се изисква извършването на покупка. Талонът за   участие   съдържа   следната   информация:   три   имена,   телефонен   номер  за  връзка,  населено  място и e-mail.    Всеки  участник задължително  попълва  следните  полета:  три  имена,  телефон  и  населено  място. Предоставянето  по  желание  на  участника  на  допълнителна  информация  (извън посочената   в   предходното   изречение)   е   доброволно   и   не   е   задължително условие  за  участие.

Всеки  участник  има  право  да  участва  в  играта  с  повече  от  един  талон,  като при  посещение има право да получи до 3 броя талони.

С попълването на талона участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат  обработвани  от  “АBC-Инженеринг-Н“ООД  за  целите  на играта,  а  в  случай  че  бъдат  обявени  за  печеливши,  фирмата  да  публикува техните     данни     (имена,     населено     място),     снимка     и     видеоматериал     от награждаването) по избран от „АBC” начин.

При  непълни  и  неверни  данни  на  участник  в  играта  участието  ще  се  счита  за невалидно.  Невалидни  са  участия  с  талони,  различни  от  тези,  отпечатани  от Организатора или по негово възлагане и по всеки друг, различен от предвидения в  настоящите  правила  начин.  Участието  не  е  възможно  преди  започването или след изтичането  на  посочения  в  Раздел  3  период,  независимо  от  това  дали талони за играта се намират у участник или не.

Фирмата   не   носи   отговорност,    в   случай    че   участник   е   предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

В случай че опитите за свързване с печеливш участник са неуспешни в рамките на 1  /една/  работна  седмица  след  съответното  теглене,  същият  губи  правото  да получи своята награда и ще бъде изтеглен резервен печеливш.

6. Награди и условия за разпределянето им

Участието в играта дава възможност за спечелване на една от следните награди:

  • Голяма награда – 1 лек автомобил Toyota Aygo;
  • 3 ваучера за пазаруване в Строителен Хипермаркет „АBC”всеки на стойност 100 /сто/ лева,

Наградите   –   1 лек автомобил Toyota Aygo и 3 броя ваучери,  всеки  на стойност 100  /сто/  лева  за  пазаруване  в  Строителен Хипермаркет „АBC” ще се изтеглят на случаен принцип на 24.08.2018г. от 18:00 часа в присъствието на нотариус.

Печелившите   участници   ще   бъдат   известени   чрез   телефонно   обаждане   на посочения в талона за участие телефонен номер за спечелването на награда и за уточняване на мястото и начина за получаването й. Имената на печелившите ще бъдат оповестени  на електронната страница  на  фирмата www.abc-enginering.eu и на фейсбук страницата : www.facebook.com/abcen, а печелившите ще получат телефонно обаждане на посочения в талона телефонен номер. Печелившият участник следва да окаже необходимото съдействие за получаване на   наградата,   като   се   яви   да   я   получи   в   уговореното   място   и   час,   сключи съответния  писмен  договор,  в  т.ч.  в  нотариална  форма,  ако  за  прехвърлянето  на собствеността  върху  наградата  това  се  изисква  съгласно  закона,  предостави необходимите   данни   (напр.   номер   на   банкова   сметка)   в   случай   на   парична награда и удостовери писмено, че е получил наградата.

При получаване на наградата печелившите участници следва да се легитимират пред  служител  на  Организатора  с  документ  за  самоличност,  удостоверяващ личността и данните на лицето.

В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата   може да    бъде    взета    от    упълномощено    лице,    чрез    представянето    на    изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите, като това обстоятелство се вписва в приемо-предавателния протокол, за да се удостовери, че наградата е получена.

Ваучерите  за  пазаруване  са  валидни  само  за  Строителен Хипермаркет „ABC”. Ваучерът  е  валиден  5  /пет/  години  от  датата  на  активиране.  За  поправка виновните се наказват съгласно българското законодателство

 Награди неполучени   и/или   непотърсени,   се   пазят   в   срок   от   3   месеца   от уведомяването на печелившия участник.

Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

Организаторът се задължава заедно с  всяка награда на стойност над  30 лв.  да предостави   на   печелившите   участници   служебна   бележка,   удостоверяваща стойността   на   наградата.   Печелившите   ще   могат   за   използват   служебната бележка  за  подаване  на  своята  годишна  данъчна  декларация  във  връзка  с изискванията   на   Закона   за   данъците   върху   доходите   на   физическите   лица. За  получаването  на  наградата  си  печелившите  участници предоставят  на  Организатора  в  съответствие  със  Закона  за  данъците  върху доходите на физическите лица изискваните за данъчни цели лични данни.

 7. Лични данни

Играта  се  провежда  в  съответствие  с  изискванията  на  Закона  за  защита  на личните данни /ЗЗЛД/.

С  попълването  и  подаването  на  талона,  на  основание  чл.  4,  ал.  1,  т.  2  от  ЗЗЛД, участниците   дават   изричното   си   съгласие   техните   лични   данни   да   бъдат обработвани от Организатора в качеството му на администратор на лични данни за  целите,  посочени  в  настоящите  правила,  както  и  за  целите  на  директния маркетинг,  в  случай  че  за  последното  е  изразено  изрично  съгласие  в  талона  за участие. Тези данни могат да бъдат разкривани от дружеството на трети лица и на други администратори на лични данни за целите на играта на територията на Република     България     при     спазване     на     разпоредбите     на     действащото законодателство.  Личните  данни  могат  да  бъдат  предоставяни  и  на  държавни органи, в т. ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на Организатора или когато те имат право на достъп до тях по закон. Лицата, за които съответните лични данни се отнасят, имат право на достъп до и корекция на личните си данни.

8. Други

Задълженията  на  Организатора  на  играта  се  изчерпват  с  предоставянето  на наградата на спечелилия участник

Визуализацията на Голямата награда върху рекламните материали и талона за участие е примерна. Възможни са разлики с оригиналния автомобил.

Голямата  награда  в  играта  „1 година Строителен Хипермаркет „АBC“  е  автомобил  Toyota Aygо, двигател: 1.0 бензин 69 к.с., Тип купе: 5 врати

Правоотношенията,   свързани   с   Условията   за   участие   в   играта,   се   уреждат единствено от приложимото законодателство на Република България. В случай че отделни  текстове  станат  невалидни,  това  не  засяга  действието  на  останалите текстове от Условията.

Повече въпроси относно условията на участие може да се получи чрез запитване на  следния  адрес:  abc_en@mail.bg.  На  същия  адрес  се  подават  жалби  и сигнали  във  връзка  с  играта.  Анонимни  жалби  и  сигнали  не  се  разглеждат  от Организатора.

Организаторът  определя  Условията  на  играта  едностранно  и  има  право  да  ги изменя и допълва по всяко време.

en_USEN